1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustępie 4 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • od daty dostarczenia towaru Konsumentowi.
  • w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części;
  • w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór znajduje się tutaj http://sklep.dlawina.pl/content/odstapienie-od-umowy_9, z tym że nieskorzystanie z wzoru oświadczenia nie jest obowiązkowe dla jego skuteczności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w następujący sposób:
  • drogą elektroniczną na adres: biuro@dlawina.pl ;
  • w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres do korespondencji: ul. Lipcowa 62, 32-540 Trzebinia.
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  • dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy poniesionych przez Konsumenta, jeżeli wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
  • bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy;
  • zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, że wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 4 powyżej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

REKLAMACJE

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie rzeczy pozbawionej wad.
 2. Umową sprzedaży są objęte Produkty nowe oraz mające ślady użycia (np. beczki po winie/whisky), przy czym na stronie internetowej wskazany jest ich stan.
 3. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedawca ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej na podstawie przepisów o rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klienta, który nie jest Konsumentem.
 4. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierało następujące dane:
  • imię i nazwisko;
  • numer Zamówienia;
  • opis wady towaru;
  • okoliczności i datę wystąpienia wady;
  • żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierało następujące dane:
  • imię i nazwisko;
  • opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie;
  • wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Klienta.
 6. Reklamacje należy składać:
  • drogą elektroniczną na adres: biuro@dlawina.pl ;
  • w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres do korespondencji: ul. Lipcowa 62, 32-540 Trzebinia.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
Facebook