Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu Internetowego dlawina.pl dostępnego pod adresem: https://www.dlawina.pl

Wykazujemy szczególną dbałość o zabezpieczenie danych osobowych przekazywanych nam przez Użytkowników, a celem zminimalizowania zagrożeń dotyczących nieuprawnionego dostępu i zapewnienia właściwego poziomu ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, korzystamy z narzędzi pozwalających na zrealizowanie tych celów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami: e-mail: biuro@timkominki.p, tel. +48 668 444 766.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam przez Użytkowników danych osobowych określiliśmy niniejsze zasady i wewnętrzne procedury przetwarzania danych osobowych celem zapobieżenia dostępu do danych osobowych przez osoby nieupoważnione.

Definicje:

Polityka prywatności– niniejsza polityka prywatności;

Sklep internetowy/Serwis– strona internetowa Usługodawcy tj. www.dlawina.pl

RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016);

Usługa –oznacza świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usługę polegającą na sprzedaży produktów poprzez Sklep internetowy;

Użytkownik– osoba korzystająca ze Sklepu internetowego;

Obowiązujące Przepisy Prawa –  (i) wszelkie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz (ii) postanowienia wszelkich rozstrzygnięć, decyzji itp. organów władzy publicznej – mające zastosowanie w przypadku realizacji i świadczenia Usługi;

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Właścicielem Sklepu Internetowego dlawina.pl i administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym jest TiM Kominki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-716, ul. Bartycka 20/24 pawilon 7, NIP 6281991740, REGON: 357726849 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach wydział VII gospodarczo-rejestrowy pod numerem KRS 0000108466, kapitał zakładowy: 50.000 zł.

Kontakt do administratora: e-mail: biuro@timkominki.p, tel. +48 668 444 766

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. W celu realizacji Usługi (w szczególności w celu nadania przesyłki z zamówionymi Produktami i skutecznego ich doręczenia Użytkownikom oraz właściwego wykonania innych usług świadczonych przez Sklep Internetowy).

Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie w formularzu zakupu. Jednak w celu prawidłowej realizacji umowy świadczenia usług za pomocą Sklepu internetowego niezbędne jest przekazanie nam danych osobowych identyfikujących Użytkownika oraz adres korespondencyjny, na jaki mają być dostarczone Produkty. Dane, o jakie mogą zostać Państwo poproszeni w celu realizacji umowy to:

 1. adres e-mail;
 2. imię i nazwisko;
 3. adres zamieszkania/ siedziby firmy;
 4. adres do dostawy, jeśli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby firmy;
 5. numer telefonu,
 6. NIP

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 1. W celu rejestracji konta Użytkownika, logowania:
  1. adres e-mail;
  2. imię i nazwisko;
  3. adres zamieszkania/ siedziby firmy;
  4. adres do dostawy, jeśli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby firmy;
  5. numer telefonu,
  6. NIP

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.

 1. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przetwarzamy następujące dane osobowe: Imię i nazwisko; firma; Adres siedziby; Numer NIP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i Nazwisko; Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto); Numer telefonu; Adres e-mail; Ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy. 
  Przetwarzanie  danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy następujące dane osobowe: Imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę, Adres zamieszkania (jeżeli został podany); numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany); adres e-mail;  adres IP. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes;
 3. W celu odpowiedzi na prośbę nawiązania kontaktu poprzez usługę CallPage („oddzwoń do mnie” / „zostaw wiadomość”), Użytkownik wprowadza swój numer telefonu i/lub adres e-mail. Wskazane przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach marketingowych, 
  na podstawie uprzednio udzielonej zgody, stosownie do treści art. 6 ust.1 pkt a) RODO oraz art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ust. 2 ustawy 
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy te dane informatyczne zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo poniżej
  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody).

Dane osobowe oraz informacje zbierane za pomocą Sklepu Internetowego uzyskujemy dzięki:

 1. informacji udzielonej przez Użytkownika, który wprowadza dane dobrowolnie w formularzach dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego (np. przy zakładaniu konta za pomocą formularza rejestracji lub składania zamówienia za pomocą formularza zamówienia);
 2. informacji podczas wizyt o działaniach Użytkownika na stronie Sklepu Internetowego zbieranych automatycznie przez serwer lub programy służące do analizy zachowań. Dane te to w szczególności numer IP i system operacyjny urządzenia, z którego Użytkownik korzysta, nazwa przeglądarki, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z naszych stron internetowych i usług oraz inne dane transmitowane protokołem https:// .

Zapewniamy, że powierzone nam dane osobowe nie zostaną wykorzystane w celach marketingowych bez zgody Użytkownika, w szczególności w zakresie wysyłania biuletynów, newsletterów czy innych informacji handlowych.

Warunkiem uzyskiwania informacji handlowych dotyczących nowości i promocji obowiązujących w Sklepie Internetowym niezbędne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i Produktów Sklepu Internetowego na podany przez Użytkownika adres e-mail może być w każdej chwili odwołana. Użytkownik odwołuje zgodę poprzez:

 1. wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres: biuro@dlawina.pl:
 2. wysłanie oświadczenia w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres do korespondencji: ul. Lipcowa 62, 32-540 Trzebinia;
 3. zmianę ustawień konta Użytkownika po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.

Cookies

Sklep Internetowy wykorzystuje pliki „cookies”, popularnie zwane „ciasteczkami”. „Cookies” to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez przeglądarkę internetową Użytkownika oraz przechowują ustawienia i informacje potrzebne do prawidłowego działania serwisu internetowego. Zapisywane są po stronie Użytkownika, najczęściej na twardym dysku urządzenia, z którego Użytkownik korzysta np. komputer, smartfon, tablet itp. Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informacje, a następnie przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w urządzeniu Użytkownika. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że Użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

Sklep Internetowy wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, z którego Użytkownik korzysta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia.

Pliki cookie ułatwiają Użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych:

 1. jeśli Użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki, co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości;
 3. Cookies pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania;
 4. dzięki cookies wyświetlane reklamy swoją treścią z większym prawdopodobieństwem będą odpowiadały oczekiwaniom konkretnych Użytkowników.

Podczas pierwszej wizyty w serwisie internetowym dlawina.pl wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Narzędzie, które udostępnia Administrator pozwoli na zarządzanie Dzięki plikami cookies z poziomu strony. W każdym czasie, użytkownik może także dokonać zmiany ustawień cookies z poziomu przeglądarki lub je usunąć. Należy jednak pamiętać, że może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem witryny Sklepu Internetowego i zaburzenia jego funkcjonalności. Każda przeglądarka pozwala na zarządzanie cookies (z poziomu menu przeglądarki).

Wykorzystujemy następujące typy cookies:

cookies niezbędne (własne), czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności Serwisu – wykorzystujemy je w celu zapewnienia  prawidłowego działania Serwisu (w szczególności procesu rezerwacji),  po to, aby rozwijać Serwis i dostosowywać ją do potrzeb Użytkowników; 

cookies podmiotów trzecich –  nasz Serwis wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej:

 1. Google Analytics.  –  wykorzystujemy narzędzie Google Analytics. Narzędzie to dostarcza Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na  prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej. 

Jak działa Google Analytics? Narzędzie to w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu. Zanonimizowany adres IP Użytkownika przesłany do serwera Google w USA przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w tym państwie, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez cookies danych dotyczących korzystania ze strony internetowej Administratora przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdują się na stronie internetowej: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na  prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej.

 1. Facebook Pixel –  Używamy narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  

Za pośrednictwem narzędzia kierujemy do Użytkownika reklamy spersonalizowane w serwisie Facebook. Pixel Facebooka w gromadzi automatycznie informacje o korzystaniu z Serwisu na temat przeglądanych stron. Informacje w taki sposób zgromadzone są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na identyfikację Użytkownika. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach korzystania z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Więcej na temat tych działań można przeczytać w polityce prywatności Facebooka dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Facebook Inc. przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

 1. Narzędzia społecznościowe – w ramach Serwisu używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook

Używamy także wtyczek i innych narzędzi społecznościowych udostępnianych przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Google. Jeżeli wyświetlasz strony naszego Serwisu, na których osadzona jest taka wtyczka, przeglądarka nawiąże połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Integracja sprawia, że usługodawca otrzyma informację, że przeglądarka wyświetliła stronę Administratora, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu w danym medium społecznościowym. Taka informacja jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana. Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca  będzie mógł przyporządkować wizytę na mojej stronie Serwisu do profilu  Użytkownika w danym serwisie społecznościowym.

Ponadto, kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer usługodawcy i będzie tam przechowywana. Informacja taka zostanie też opublikowana w danym serwisie społecznościowym i ukaże się osobom dodanym jako kontakty Użytkownika.  Szczegóły dotyczące ochrony prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

 1. Narzędzie Callpage służące do kontaktu z Usługodawcą – umożliwia zbieranie informacji o danych kontaktowych Użytkownika za pomocą skryptów dostarczanych przez firmę CallPage sp. z o.o. Zabłocie 20 (BiznesLab). 30-701 Kraków. Polityka prywatności tej firmy jest dostępna pod adresem: https://www.callpage.pl/polityka-prywatnosci-2018

Kto jest odbiorcą danych osobowych Użytkownika?

Dane osobowe Użytkownika zwykłe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, księgowe, prawne, firmy obsługujące szybkie płatności, firmy ubezpieczeniowe, systemy do fakturowania, podmioty świadczące usługi związane z obsługą techniczną Serwisu, firma na której serwerze przechowywane są dane osobowe i utrzymywana jest skrzynka pocztowa.

Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać dane osobowe Użytkownika również innym organom lub podmiotom.

Na stronie Sklepu Internetowego mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu Internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy dlawina.pl . Strony te mogą posiadać własne dokumenty dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Dane nam powierzone nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez podstawy prawnej w żaden inny sposób niż to wynika z funkcjonowania Sklepu Internetowego, zakresu udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych oraz ich ochrona była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe Użytkownika zostaną zatrzymane na okres konieczny do spełnienia celów określonych Polityce prywatności, chyba że dłuższy okres zatrzymania danych będzie wymagany lub dozwolony prawnie. Kryteria używane do określenia stosowanych przez nas okresów przechowywania danych obejmują:

 1. Czas trwania naszych relacji z Użytkownikiem i świadczenia na jego rzecz Usługi;
 2. Czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy (np. przepisy prawa wymagają od nas przechowywania dokumentacji transakcji Użytkownika przez określony czas);
 3. Czy przechowywanie danych wskazane jest ze względu na naszą sytuację prawną (np. w przypadku postępowania sądowego lub dochodzeń regulacyjnych).

Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda została wyrażona;
 9. prawo do udostępnienia danych osobowych.
 10. złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują Obowiązujące Przepisy Prawa. 
 2. Wszelkie zmiany w polityce ochrony prywatności Sklepu Internetowego mogą wynikać ze zmian w obowiązujących przepisach prawa w zakresie danych osobowych, rozwoju technologii internetowej lub modernizacji Sklepu Internetowego. Aktualny dokument Polityki prywatności jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.dlawina.pl/polityka-prywatnosci.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 1.01.2020 r.
Facebook